by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Vleeskuikenmarkt onder druk door coronacrisis

Ook de vleeskuikenmarkt staat behoorlijk onder druk als gevolg van de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis. Door de lockdown in Europa is de vraag vanuit de horeca en de industrie volledig weggevallen.

Ook in de vleeskuikensector rijzen vraagtekens over toegevoegde waarde en transparantie. Alleen de vraag vanuit de supermarkten loopt nog goed. Supermarkten zijn echter plots wel bereid ook vlees van reguliere kuikens in de schappen te leggen. Helemaal storend wordt het dan als er geluiden rondgaan dat men buitenlandse kip tegen dumpprijzen aanbiedt.

De druk op de markt is dan ook ontzettend groot. Met name aan de reguliere vleeskuikenhouders wordt de oproep gedaan om minder dieren op te zetten, waarvoor overigens ook al toeslagen worden genoemd in het veld. Een mooie gelegenheid om je positie te checken in een prijsinformatiesyseem…

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Inkomensverschillen in de pluimveehouderij ook in 2019 enorm

Enkele maanden geleden meldde een artikel op Pluimveeweb dat de inkomensverschillen in  in de pluimveehouderij in de afgelopen jaren gigantisch waren. Dit ging om inkomens in de legpluimveehouderij en in de vleeskuikenhouderij tot en met 2018. Tegen het eind van het jaar heeft de WUR een raming aangegeven van de cijfers over 2019.

Opnieuw grote inkomensverschillen in de pluimveehouderij

Nu waren in de legpluimveehouderij de inkomensverschillen in de voorgaande jaren waarschijnlijk automatisch wat groter door de fipronil-affaire, maar ongetwijfeld spelen ook zaken als technisch resultaat en prijsafspraken een belangrijke rol. Hierdoor kunnen immers grote verschillen in kostprijs ontstaan. In 2019 zien we in elk geval opnieuw grote verschillen.

inkomensverschillen in de pluimveehouderij zijn enorm

Inkomensverschillen in de legpluimveehouderij in de laatste 10 jaar

Bij de legpluimveehouderij zien we een gemiddeld resultaat per arbeidsjaareenheid van € 45.000,-. Gemiddeld lag dit in de laatste 5 jaar op € 78.620,-. De 20% beste bedrijven realiseerden in 2019 een resultaat van € 103.000,- terwijl de 20% slechtste bedrijven een verlies moesten incasseren van € 17.000,-. Het verschil tussen deze beide groepen is derhalve € 120.000,-. Gemiddeld over de afgelopen 5 jaar was dit verschil € 157.000,-. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in 2017 het verschil extreem groot was door de fipronil.

Inkomensverschillen vleeskuikenhouderij ook enorm

Bij de vleeskuikenhouderij zien we eveneens grote verschillen. Enerzijds speelt ook hier waarschijnlijk het houderijsysteem een rol: concepten of traditionele vleeskuikenhouderij geeft behoorlijke verschillen in de praktijk. Dit neemt niet weg dat ook hier enorme verschillen zijn waar te nemen. Gemiddeld daalde  het inkomen per arbeidsjaareenheid naar € 60.400,-. De 20% beste bedrijven haalden een resultaat van € 103.500 en de 20% slechtste moesten het met een verlies van € 6.300,- doen. Ook bij de vleeskuikenbedrijven een verschil van € 110.000,- derhalve. Gemiddeld over de laatste 5 jaar was het verschil tussen de beste en de slechtste bedrijven bijna € 120.000,-.

inkomensverschillen in de vleeskuikens zijn groot

Inkomensverschillen in de vleeskuikenhouderij in de laatste 10 jaar

 

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Vleeskuikenmarkt onder druk

De druk op de vleeskuikenmarkt is al weken hoog. Dit heeft in de laatste 20 weken geleid tot een prijsdaling van gemiddeld een halve cent per week voor de contractprijzen. Het aanbod is te hoog, waardoor leveringen zijn doorgeschoven. Met als gevolg dat er hogere gewichten werden aangeleverd, hetgeen de druk nog een beetje verder heeft opgevoerd. De afzet verloopt daarentegen naar verluidt nog altijd moeizaam. Zelfs bij het huidige prijsniveau is het vlees lastig te plaatsen. De verwachting vanuit de slachterijen is dat de druk op de markt nog wel enige tijd aanhoudt.

Noteringen vleeskuikens staan onder druk

De contractnoteringen voor vleeskuikens onder druk

Druk op noteringen

Positief is dat slachterijen aangeven met een prijsniveau van rond de € 0,75 voor de vrije kuikens wel uit de voeten kunnen. De vrije kuikens zullen naar verwachting het huidige niveau vasthouden, maar het is de vraag of dit ook voor de contractprijzen geldt.

Marktontwikkelingen

Dat de marktverwachtingen vooralsnog niet al te positief worden ingeschat komt mede door de toegenomen productie in Oost-Europa en de importen vanuit Oekraïne. Dit geeft voor de markt voor borstvlees voorlopig matige vooruitzichten. Een bijzondere ontwikkeling op de wereldmarkt voor dierlijk eiwit is wel de Afrikaanse Varkenspest in China, waardoor in dat land 25 à 35% van de varkensvleesproductie is weggevallen. Vooralsnog is de import van pluimveevlees echter beperkt toegenomen vanwege het restrictieve importbeleid van China.

Alertheid geboden

Met dit gegeven in het achterhoofd moeten vleeskuikenhouders in deze markt extra alert zijn. In een markt met veranderende omstandigheden moet je zorgen dat je de ontwikkelingen in beeld houdt, zodat je zelf ook tijdig kan reageren. Zeker als het prijsniveau dusdanig is, dat het niveau van de kritieke opbrengstprijs voor menig bedrijf in beeld komt.