by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Notering moet goede afspiegeling zijn van marktsituatie

Het goede nieuws is dat het verbruik van eieren stijgt in deze akelige coronatijd. Het slechte nieuws is dat de markt alleen maar onbetrouwbaarder lijkt te worden. Enkele feiten:

  • Eerst lege schappen.
  • Vervolgens gewone scharreleieren in een Beter Leven-doosje.
  • Poolse en Spaanse eieren in Nederlandse supermarkten.
  • Eieren worden tot wel 5x per week opgehaald op hetzelfde adres (zelfs zondags).
  • En als klap op de vuurpijl: een NOP-notering die in 4 weken tijd met 1 cent per ei daalt!

Wat is dit voor een schimmenspel? Schaarste en toch een neergaande prijs. Gaat dit alles over tekort aan eieren of moeten de zakken van de eierhandelaren of supermarkten gevuld worden ten koste van de pluimveehouder? Wordt de werkelijke situatie verdoezeld om vooral de indruk te wekken dat er voldoende eieren zijn?

Goede afspiegeling marktsituatie

WeserEms loopt in de periode tot Pasen sterker op dan de NOP-notering, terwijl NOP al in de week voor Pasen daalt.

Een notering moet een goede afspiegeling zijn van de marktsituatie en uiteindelijk bepalend zijn voor de kwaliteit en meerwaarde die de Nederlandse pluimveehouder erin stopt. Het kan toch niet zo zijn, dat de prijs zakt omdat deze na Pasen altijd zakt? Of omdat een WeserEms zakt?

Kortom: de handel laat de pluimveehouder achter met de vraag of de uitbetalingsprijs wel de situatie op de markt goed weergeeft. Het is de vraag of het geen tijd wordt om de noteringen eens goed tegen het licht te houden, zodat onze toegevoegde waarde niet wordt meegesleurd in de rat-race van de supermarkten. We laten het met zijn allen ook maar gebeuren.

Wees alert en let op hoe afnemers zich gedragen. Wissel onderling ervaringen uit. Spreek je afnemer aan en maak duidelijke afspraken. Breng uw gegevens in in iStep, zodat u met zijn allen zicht krijgt op markt- en prijsontwikkelingen. Zelf initiatief nemen en een goede prijs afspreken is beter dan afwachten wat er komende week weer op je bankrekening wordt bijgeschreven en achteraf klagen over een onjuiste notering.

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Vleeskuikenmarkt onder druk door coronacrisis

Ook de vleeskuikenmarkt staat behoorlijk onder druk als gevolg van de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis. Door de lockdown in Europa is de vraag vanuit de horeca en de industrie volledig weggevallen.

Ook in de vleeskuikensector rijzen vraagtekens over toegevoegde waarde en transparantie. Alleen de vraag vanuit de supermarkten loopt nog goed. Supermarkten zijn echter plots wel bereid ook vlees van reguliere kuikens in de schappen te leggen. Helemaal storend wordt het dan als er geluiden rondgaan dat men buitenlandse kip tegen dumpprijzen aanbiedt.

De druk op de markt is dan ook ontzettend groot. Met name aan de reguliere vleeskuikenhouders wordt de oproep gedaan om minder dieren op te zetten, waarvoor overigens ook al toeslagen worden genoemd in het veld. Een mooie gelegenheid om je positie te checken in een prijsinformatiesyseem…

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Dalende prijzen bij goedlopende afzet?

In de afgelopen weken is de afzet van eieren bijzonder goed doorgelopen. Na de hamsterperiode in de supermarkten is de verkoop van eieren tot na Pasen hoog gebleven. Dit is ook te merken bij de primaire producenten. “Ze komen nog net niet helpen rapen, maar in de afgelopen week is de eierhandel 5 keer de eieren komen ophalen. Afgelopen zondag stonden ze er weer. Het zal ongetwijfeld met Koningsdag te maken hebben, maar toch…” Dat de eierprijzen ondanks een goedlopende vraag toch al enkele weken flink aan het dalen zijn is veel legpluimveehouders een doorn in het oog.

Terecht. Temeer omdat de markt in de afgelopen maand alleen maar schimmiger is geworden. Oorzaak is uiteraard de coronacrisis, die er in de eerste plaats voor zorgde dat er flink gehamsterd werd. Dit had al snel tot gevolg dat er lege schappen ontstonden, waardoor Jumbo en Albert Heijn ‘noodgedwongen’ toch maar gewone scharreleieren in de schappen hebben gelegd. Het hele gebeuren verdiende geen schoonheidsprijs en nog altijd heerst de vraag of er wel daadwerkelijk een gebrek was aan eieren met een BeterLeven Keurmerk. En zo ja, waarom kwam dat dan niet tot uiting in de prijs?

De vraagtekens worden alleen maar groter nu ineens contracten worden opgezegd bij pluimveehouders, die BLK1-eieren produceren. Het vraagt om meer transparantie. Juist nu is het moment om transacties te melden en knelpunten in markten en ketens bloot te leggen. Vullen van het markt- en prijsinformatiesysteem is noodzakelijk om zicht op de markt te houden. Met meer data kunnen we meer inzicht in de markt ontwikkelen. Meerwaarde moet immers wel gewaardeerd blijven worden!

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Inkomensverschillen in de pluimveehouderij ook in 2019 enorm

Enkele maanden geleden meldde een artikel op Pluimveeweb dat de inkomensverschillen in  in de pluimveehouderij in de afgelopen jaren gigantisch waren. Dit ging om inkomens in de legpluimveehouderij en in de vleeskuikenhouderij tot en met 2018. Tegen het eind van het jaar heeft de WUR een raming aangegeven van de cijfers over 2019.

Opnieuw grote inkomensverschillen in de pluimveehouderij

Nu waren in de legpluimveehouderij de inkomensverschillen in de voorgaande jaren waarschijnlijk automatisch wat groter door de fipronil-affaire, maar ongetwijfeld spelen ook zaken als technisch resultaat en prijsafspraken een belangrijke rol. Hierdoor kunnen immers grote verschillen in kostprijs ontstaan. In 2019 zien we in elk geval opnieuw grote verschillen.

inkomensverschillen in de pluimveehouderij zijn enorm

Inkomensverschillen in de legpluimveehouderij in de laatste 10 jaar

Bij de legpluimveehouderij zien we een gemiddeld resultaat per arbeidsjaareenheid van € 45.000,-. Gemiddeld lag dit in de laatste 5 jaar op € 78.620,-. De 20% beste bedrijven realiseerden in 2019 een resultaat van € 103.000,- terwijl de 20% slechtste bedrijven een verlies moesten incasseren van € 17.000,-. Het verschil tussen deze beide groepen is derhalve € 120.000,-. Gemiddeld over de afgelopen 5 jaar was dit verschil € 157.000,-. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat in 2017 het verschil extreem groot was door de fipronil.

Inkomensverschillen vleeskuikenhouderij ook enorm

Bij de vleeskuikenhouderij zien we eveneens grote verschillen. Enerzijds speelt ook hier waarschijnlijk het houderijsysteem een rol: concepten of traditionele vleeskuikenhouderij geeft behoorlijke verschillen in de praktijk. Dit neemt niet weg dat ook hier enorme verschillen zijn waar te nemen. Gemiddeld daalde  het inkomen per arbeidsjaareenheid naar € 60.400,-. De 20% beste bedrijven haalden een resultaat van € 103.500 en de 20% slechtste moesten het met een verlies van € 6.300,- doen. Ook bij de vleeskuikenbedrijven een verschil van € 110.000,- derhalve. Gemiddeld over de laatste 5 jaar was het verschil tussen de beste en de slechtste bedrijven bijna € 120.000,-.

inkomensverschillen in de vleeskuikens zijn groot

Inkomensverschillen in de vleeskuikenhouderij in de laatste 10 jaar

 

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Vleeskuikenmarkt onder druk

De druk op de vleeskuikenmarkt is al weken hoog. Dit heeft in de laatste 20 weken geleid tot een prijsdaling van gemiddeld een halve cent per week voor de contractprijzen. Het aanbod is te hoog, waardoor leveringen zijn doorgeschoven. Met als gevolg dat er hogere gewichten werden aangeleverd, hetgeen de druk nog een beetje verder heeft opgevoerd. De afzet verloopt daarentegen naar verluidt nog altijd moeizaam. Zelfs bij het huidige prijsniveau is het vlees lastig te plaatsen. De verwachting vanuit de slachterijen is dat de druk op de markt nog wel enige tijd aanhoudt.

Noteringen vleeskuikens staan onder druk

De contractnoteringen voor vleeskuikens onder druk

Druk op noteringen

Positief is dat slachterijen aangeven met een prijsniveau van rond de € 0,75 voor de vrije kuikens wel uit de voeten kunnen. De vrije kuikens zullen naar verwachting het huidige niveau vasthouden, maar het is de vraag of dit ook voor de contractprijzen geldt.

Marktontwikkelingen

Dat de marktverwachtingen vooralsnog niet al te positief worden ingeschat komt mede door de toegenomen productie in Oost-Europa en de importen vanuit Oekraïne. Dit geeft voor de markt voor borstvlees voorlopig matige vooruitzichten. Een bijzondere ontwikkeling op de wereldmarkt voor dierlijk eiwit is wel de Afrikaanse Varkenspest in China, waardoor in dat land 25 à 35% van de varkensvleesproductie is weggevallen. Vooralsnog is de import van pluimveevlees echter beperkt toegenomen vanwege het restrictieve importbeleid van China.

Alertheid geboden

Met dit gegeven in het achterhoofd moeten vleeskuikenhouders in deze markt extra alert zijn. In een markt met veranderende omstandigheden moet je zorgen dat je de ontwikkelingen in beeld houdt, zodat je zelf ook tijdig kan reageren. Zeker als het prijsniveau dusdanig is, dat het niveau van de kritieke opbrengstprijs voor menig bedrijf in beeld komt.

 

 

 

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Volop beweging op de eiermarkt

In de afgelopen weken merkte je al dat er wat reuring kwam op de eiermarkt. Aan de noteringen was het tot week 40 nog niet echt te merken, hoewel er al langer gesproken werd over een krap aanbod in het najaar. Dit zien we nu terug in de markt. Er is een goede vraag en vrije eieren zijn nauwelijks te krijgen, hetgeen zich vertaalt in stijgende prijzen. Na week 40 zagen we eerst een voorzichtige stijging en de afgelopen weken zijn de noteringen alleen maar verder omhoog getrokken. De verwachting is dat er ook in de komende weken nog wel een verdere stijging inzit.

De noteringen voor de eierprijs laten een stijgende lijn zien

Verschuiving internationale handel

Hoe het komt? De industrie heeft in de zomermaanden niet veel voorraad opgebouwd en trekt nu behoorlijk hard aan de markt. Van insiders in de sector horen we dat dit deels wordt veroorzaakt door de Afrikaanse Varkenspest in China. Deze is verspreid over heel het land en het zal naar verwachting jaren duren eer de productie is hersteld. Wereldwijd zal de prijs van dierlijk eiwit stijgen. Niet alleen zullen tekorten aan dierlijk eiwit worden opgevuld vanuit andere sectoren (rundvee en pluimvee). Het heeft ook grote gevolgen voor de productie en consumptie in andere delen van de wereld. Door de productiedaling ontstaat wereldwijd een enorme verschuiving in de internationale handel.

Ontwikkeling leghennenbestand

Wat verder een rol speelt is ongetwijfeld het leghennenbestand. In Nederland is het potentiële leghennenbestand op dit moment rond de 28 miljoen hennen. Dit is in vergelijking met de voorgaande jaren flink lager. Begin 2018 was dit nog circa 32 miljoen. In Duitsland zien we daarentegen wel een uitbreiding van het leghennenbestand. Hier is het potentiële leghennenbestand gestegen naar ongeveer 46 miljoen dieren. In de EU-28 zien we dat het totale leghennenbestand tussen de 350 en 360 miljoen blijft bewegen in de afgelopen 3 jaar.

 

 

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Wordt één ster Beter Leven de nieuwe standaard?

Eén ster Beter Leven nieuwe standaard?

Vanaf maandag 22 oktober 2018 is Albert Heijn volledig overgestapt op eieren met minimaal één ster Beter Leven.  Ongetwijfeld een stap naar een nieuwe standaard. Is daarmee de toon gezet? Dat is zeker niet uitgesloten. Als in de schappen van deze supermarkt geen scharreleieren zonder ster meer liggen, dan zullen anderen onder druk mogelijk snel volgen.

Eerlijk verdienmodel

Grote vraag is natuurlijk of we als pluimveehouders hier ook aan gaan verdienen? Worden onze meerkosten goedgemaakt? Verbetering van  dierwelzijn, milieu en volksgezondheid vragen immers de nodige investeringen. Investeringen die voor het grootste deel voorlopig alleen op onze nek komen. Een eerlijke vergoeding voor deze extra investeringen lijkt derhalve niet meer dan reëel. Dat is de enige manier om tot een eerlijk verdienmodel te komen voor de hele keten. Het kan niet zo zijn, dat supermarkten over de rug van pluimveehouders goede sier maken, terwijl het van hen weinig investering vraagt.

Samenwerkingsverband met pluimveehouders

Het goede nieuws is, dat Albert Heijn, volgens woordvoerder Pauline van den Brandhof, langdurige samenwerkingsverbanden aangaat met pluimveehouders. Doelstelling is om de transparantie in de keten te vergroten. Vinden samenwerkingsverbanden daadwerkelijk met pluimveehouders plaats? We wagen het te betwijfelen. Afspraken worden gemaakt met pakstations en vandaar vinden de eieren verder hun weg in de keten.

Touwtrekken voor een redelijke marge

Dagelijks horen we nog in het veld veel onduidelijkheid over de uitbetalingsprijs voor één ster Beter Leven eieren. Vooralsnog lijkt het touwtrekken om de marge in de keten nog altijd aan te houden. Het enige wat telt voor ons als pluimveehouder is dat we alert zijn wat er in de markt gebeurt. Ben jij de gelukkige die een opbrengstprijs weet te realiseren van 7,3 cent of hoger, waarbij je weinig risico loopt? Of ben jij degene die een opbrengstprijs krijgt van NOP-notering met een toeslag van 30 cent per 100 stuks? Volg je positie in de transactielijst.

Eén ster Beter Leven gaat een standaardplaats innemen in de schappen

Worden één ster Beter Leven eieren de nieuwe standaard?

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Extra dreiging vogelgriep

De vogelgriep geeft dit jaar een extra dreiging. Op 30 maart verloopt de 16-wekentermijn voor de vrije-uitloopeieren. Inmiddels geldt voor een deel van Nederland een ontheffing van de ophokplicht. Het blijft een vraag in hoeverre daarmee in behoeftes kan worden voorzien. Dit hangt mede er vanaf hoe snel in andere gebieden de ontheffing van ophokplicht volgt.

De kans bestaat dat andere landen een tekort aan freilandeieren opvullen en dan tegelijkertijd ook een deel van de overige eiermarkt meepikken. Op dat moment is het de vraag hoe de markt erop zal reageren nu de bezetting in de EU-28 toch weer enigszins op een normaal peil zit.

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Controle tarragewichten

Controle van tarragewichten vraagt nog steeds aandacht. In de nieuwsbrief van november 2017 wezen we op de verschillen die gehanteerd worden voor de tarragewichten van de verpakkingsmaterialen. Niettemin hanteren afnemers nog altijd te hoge tarragewichten.

Hoeveel bedraagt de werkelijke tarra?

Vorig jaar zochten we het werkelijke gewicht van de tarra op de website van Twin Pack na. Dit bedraagt voor de pallet, trays en de tussenplaten gezamenlijk 84,04 kg. Enig zoekwerk op de site van Vencomatic leert ons, dat het tarragewicht van een pallet met 10.800 eieren in dezelfde orde van grootte ligt: 84,14 kg.

Wat betekent dit voor de pluimveehouder?

Een verschil van 1 kg per pallet betekent voor een pluimveehouder met 50.000 hennen op jaarbasis ongeveer € 1.400,- (uitgaande van 10.800 eieren per pallet en een opbrengstprijs van € 1,00 per kg). In geval van freilandeieren is dit nog hoger: € 2.000 op jaarbasis.

Wilt u zeker weten dat uw gewichten kloppen?

Meten is weten. De allerbeste methode om te controleren is de aanschaf van een weegunit. U controleert niet alleen de correcte gewichten voor de uitbetaling, maar u bent zelf ook beter geïnformeerd over het verloop van uw gewichten. Dan snijdt het mes aan twee kanten. De uitspraak dat een weegunit zich al heeft terugverdiend op het moment van aanschaf is absoluut waar…

by Info@bizz-id.nl Info@bizz-id.nl Geen reacties

Deelname beurs Venray

Gezamenlijke deelname

In het kader van ledenwerving neemt iStep van 1 t/m 3 maart deel aan de LIV Venray 2016. Er is gezamenlijk met LLTB, Blij met een ei en de Mmmeggies een stand gehuurd. De doelstelling voor de deelnemende partijen is uiteraard om actief bezig te zijn met ledenwerving. De beurs is echter een uitzonderlijk mooie gelegenheid om de eigen organisaties en onze sector te promoten.

Wervingsactie nieuwe leden

Voor nieuwe leden hebben zowel Blij met een ei als iStep een leuke actie opgezet. Nieuwe leden van Blij met een Ei kunnen een beachvlag krijgen. Nieuwe leden voor iStep krijgen een schort met het logo van iStep erop geborduurd.

De stand wordt bemand met bestuursleden van iStep, Blij met een Ei en de Mmmeggies. Daarnaast zal ook elke dag iemand van LLTB in de stand aanwezig zijn.