Transacties
Eieren
Slachtkippen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor diensten en producten van iSTEP

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
  • iSTEP: de aanbieder van het prijsinformatiesysteem en aanvullende diensten die betrekking hebben op het geven van inzicht van markt- en prijsontwikkelingen in de legpluimveesector.
  • Lid: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die toegang heeft tot het prijsinformatiesysteem iSTEP.
Artikel Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing voor ieder lid dat gebruik maakt van iSTEP.

2.2 Het gebruik van iSTEP houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel Artikel 3: Wijzigingen en aanvullingen
3.1 iSTEP kan de Algemene Voorwaarden aanpassen. Aanpassingen zullen aan de leden vooraf worden gemeld. Indien een lid niet akkoord is met de aanpassing, is het lid gerechtigd de overeenkomst met iSTEP te beëindigen uiterlijk tot 10 (tien) werkdagen nadat iSTEP de aanpassing aan klant heeft gecommuniceerd.

Artikel Artikel 4: Prijzen
4.1 Alle prijzen die gecommuniceerd worden door iSTEP zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel Artikel 5: Lidmaatschap
5.1 Het markt- en prijsinformatiesysteem iSTEP is alleen toegankelijk voor bedrijven die lid zijn van iSTEP en zich daarmee verbinden aan deze Algemene Voorwaarden.

5.2 Het lidmaatschap van iSTEP is beschikbaar voor legpluimveehouders welke gevestigd zijn in Nederland of België.

5.3. Een bedrijf dat naast de legpluimveehouderij ook een pakstation exploiteert zal door het bestuur worden beoordeeld in hoeverre deelname aan iSTEP zal worden toegestaan.

Artikel Artikel 6: Onjuist gebruik
6.1 Het verspreiden van informatie die verkregen is vanuit het informatiesysteem iSTEP is verboden. Daarnaast is het verboden om de aan het lidmaatschap verbonden inloggegevens door te geven aan andere bedrijven, welke geen lid zijn van iSTEP. Leden die zich hieraan schuldig maken, zal een boete opgelegd worden van €2.500 en de toegang tot iSTEP worden ontzegd.

Artikel Artikel 7: Contributie
7.1 Voor de diensten en software van iSTEP geldt een jaarlijkse contributie. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het abonnement wordt ieder jaar automatisch verlengd tenzij u voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar uw abonnement opzegt. De contributiebijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt tijdig aan u doorgegeven.

7.2 Lid betaalt de contributie binnen 14 dagen na facturering. Indien dit niet gebeurt, wordt de toegang tot iSTEP ontzegd, hetgeen het lid niet ontheft van de betalingsverplichting.

Artikel Artikel 8: Verplichtingen
8.1 Het lid verplicht zich tot het doorgeven van alle eiertransacties via het beschikbaar stellen van de overeenkomsten of afrekeningen. Het lid voert de transactie zelf in en stuurt de overeenkomst of afrekening digitaal naar het secretariaat. De transactie wordt geverifieerd. Mocht het lid bij het inbrengen van transacties (en/of aanvullende informatie) in gebreke blijven, zal de toegang tot iSTEP worden ontzegd.

Artikel Artikel 9: Beveiliging en privacy
9.1 iSTEP draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de transactiegegevens. Transactiegegevens worden alleen anoniem weergegeven, zonder naam of toenaam van koper of verkoper.

Artikel Artikel 10: Aansprakelijkheid van iSTEP
10.1 iSTEP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verkeerd aangeleverde informatie door de leden.

10.2 iSTEP controleert de aangeleverde transactie informatie op fouten. Aanpassing van de transactie informatie vindt alleen plaats na overleg met de betreffende koper en verkoper.

10.3 iSTEP aanvaardt geen aansprakelijkheid door het tijdelijk niet beschikbaar zijn van informatie indien zich IT problemen voordoen, maar zal er alles aan doen om deze problemen te voorkomen.